Obchodné podmienky

1. Základné pojmy


Prevádzkovateľom internetového obchodu je:

Miroslav Marko
Ondavská 28
08005 Prešov

IČO:45558825

DIČ:1077635955

č.OŽP -1/2010/04687-2

Číslo účtu: 2929851815/1100 Tatrabanka a.s.

Objednávateľ je osoba spoločnosť, ktorá si vybrala a zaplatila za služby alebo tovar na stránkach www.toppredaj.sk. Objednávateľ musí v objednávke, resp. pri registrácii presne a pravdivo uviesť adresu doručenia, prípadne iné kontaktné údaje. Objednávka je príkazom pre predávajúceho na realizáciu objednaného tovaru od objednávateľa. Všetky objednávky realizované prostredníctvom toppredaj.sk sú záväzné.


2. Dodanie tovaru

Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru, tak ako bolo uvedené v čase objednávky, na základe objednávky objednávateľa za dohodnutú cenu.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorenie dodania objednaného tovaru zavinené doručovateľom a za poškodenie zásielky zavinené doručovateľom. Ďalej predávajúci nenesie zodpovednosť za nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou dodávateľa v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia.

Objednávateľ sa zaväzuje prevziať si objednaný tovar a zaplatiť za objednaný tovar dojednanú cenu. V prípade neprevzatia tovaru je objednávateľ v zmysle zákona povinný zaplatiť všetky výdavky spojené s poštovným a balným vo výške 3,75€. Na túto sumu mu bude vystavená faktúra, ktorú je povinný uhradiť do 15 pracovných dní od vystavenia faktúry.

3 Spôsob dopravy - poplatky

Expresný Kuriér DHL - doručenie na území SR - ZDARMA (Pri nákupe nad EUR 100,-)

Expresný Kuriér DHL - 3,90€ - DOBIERKA (Pri nákupe za menej ako 100,- EUR)

 

 

Spôsob platby:

-Dobierka
-Prevod na bankový účet SK3411000000002929851815

 


4 Platobné podmienky 


Za objednaný tovar cez toppredaj.sk môžete zaplatiť prostredníctvom:
Dobierka - zaplatenie tovaru v hotovosti pri prevzatí zásielky
Bankový prevod - na e-mail zadaný pri registrácii obdržíte všetky potrebné údaje na uhradenie objednávky bankovým prevodom (variabilný symbol, číslo účtu, sumu). Po úhrade Vám bude tovar odoslaný.

5 Záručné podmienky, odstúpenie od zmluvy

Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení. Doklad o prevzatí tovaru zaplatení (konfirmačný email) si dôkladne uschovajte.

Objednávateľ má právo na vrátenie tovaru pri zakúpení tovaru prostredníctvom internetu do 15 pracovných dní odo dňa prevzatia, alebo ak predávajúci nedodržal vopred dohodnuté podmienky. Vrátený tovar musí byť v pôvodnom stave, nepoužívaný, kompletný, neotvorený, originál zabalený. Pri vrátení tovaru je nutné uviesť variabilný symbol a dátum nákupu. Pokiaľ objednávateľ tovar obdržal a prevzal, zašle poistený tovar späť do nášho sídla firmy, kde predávajúci posúdi stav vráteného tovaru. Ak je vrátený tovar v inom než neporušenom stave je objednávateľ povinný nahradiť náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu. Predávajúci je povinný objednávateľovi vrátiť už zaplatenú kúpnu sumu, alebo jej časť najneskôr do 15 dní odo dňa prevzatia.
Splatnosť faktúry je stanovená na 15 kalendárnych dní odo dňa vystavenia faktúry. Ak objednávateľ neuhradí dohodnutú čiastku v stanovenej lehote, môže predávajúci od zmluvy odstúpiť.

Oprávneným odstúpením objednávateľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje a predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť objednávateľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok. Náklady na vrátenie tovaru znáša objednávateľ. Objednávateľ prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil so všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho, s jeho reklamačným poriadkom a že s týmito súhlasí.

6 Reklamácia

Všetky výrobky na našich stránkach majú:
zákonom stanovenú záručnú lehotu
zákonom stanovenú lehotu na skryté závady
záručnú lehotu od výrobcu, ktorej dl'žka a rozsah závisia od výrobkov a značiek

Náklady na dopravu výrobku hradí objednávateľ. Každý reklamovaný výrobok nám musíte zaslať späť poštou (alebo iným prepravcom) na adresu:
www.toppredaj.sk, Zberná jazda,  Pošta  Prešov 1  080 01. Žiadna zásielka nebude prevzatá v sídle spoločnosti osobne. Pri reklamácii je potrebné zaslať tovar s vytlačeným konfirmačným e-mailom a stručným popisom závady.

Tovar zaslaný k nám späť na dobierku nebude prevzatý a vráti sa späť k odosielateľovi!

Neoprávnená reklamácia:
nahradenie spotrebného materiálu (batérie, žiarovky, ...)
nesprávne a nezodpovedajúce používanie výrobkov
poruchy spojené s príslušenstvom
chyby zavinené zásahom opravára bez vedomia toppredaj.sk
chyby spojené s akoukoľvek vonkajšou príčinou (napríklad nárazom)
na tovar, ktorému prirodzene zanikla doba reklamácie (napríklad spotrebovanie alebo jeho skonzumovanie)

V prípade uzatvorenia spotrebiteľskej zmluvy v zmysle ustanovenia § 52 a nasl. Občianskeho zákonníka, uzavretej pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku, sa zmluvný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim riadi predovšetkým v zmysle zákona č. 108/2000 Z.z. o zasielateľskom a podomovom predaji v znení neskorších zmien a doplnkov.

K reklamácii tovaru je potrebné priložiť sprievodný list so stručným popisom závady na tovare. 

 

V prípade vrátenia finančných prostriedkov v zákonnej lehote je potrebné priložiť číslo bankového účtu, na ktorý budú finančné prostriedky obratom poukázané. 

 

Zasielanie finančných prostiredkov poštovou poukážkou na adresu zákazníka nie je možné. Všetky reklamácie sú vybavované prevodom na bankový účet zákazníka. 

7 Ochrana osobných údajov

Odoslaním údajov vyjadruje objednávateľ súhlas so spracovaním osobných údajov v znení Zákona č. 428/2002 Z.z o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.

Informácie poskytnuté prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané. Na prianie registrovaného zákazníka jeho osobné údaje vymažeme z našej databázy.

8 Záverečné ustanovenia

Všetky vzťahy vznikajúce medzi Prevádzkovateľom a Objednávateľom sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

Nad predajom výrobkov a poskytovanie služieb spotrebiteľom dohliada Inšpektorát SOI so sídlom v Prešove Konštantínova 6, 080 01 Prešov.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto zmluvné podmienky meniť v prípade potreby.